Stavební řemeslo je krásná věc. Vždyť kdo si může říct, že se přímo podílel na činnosti, díky níž vzniklo dílo všem prospěšné po celá desetiletí. Je jistě hezký pocit říct svým dětem nebo i jen v duchu sám sobě: „Tohle jsem stavěl.” A je úplně jedno, zda to bylo na pozici dělníka, stavbyvedoucího, manažera stavební firmy, zástupce investora nebo právníka. Úspěšná stavba je zásluhou všech zúčastněných a jedna profese bez druhé by dílo postavit nedokázala. Každá ze zúčastněných stran na stavbě musí řešit své specifické problémy a rizika. Pojďme se společně podívat na rizika, překážky, ale i prosté nepříjemnosti na straně zhotovitele. 

Smyslem následujícího pojednání není obhajoba firem a pracovníků provádějících dopravní stavby, ale přiblížení reality výstavby a s tím souvisejících komplikací, omezení a rizik nezainteresované veřejnosti. 

Klimatické vlivy

Stavby dopravní infrastruktury probíhají vždy pod otevřeným nebem, což někdo může považovat za výhodu (zejména lidé pracující celé dny v kanceláři), ve skutečnosti to však s sebou přináší mnoho komplikací. Pro většinu technologických postupů spojených s výstavbou je počasí limitujícím faktorem a klimatická omezení pro jejich provádění určují přímo normy a předpisy, případně montážní postupy výrobců stavebních hmot. Některé činnosti nelze provádět za deště, většinu nelze realizovat v mrazu, jiné naopak za příliš vysokých teplot a podobně. 

Rozmary počasí přináší rovněž velkou zátěž pro pracovníky pohybující se na stavbě, kteří jsou vystaveni působení povětrnostních vlivů po celou pracovní dobu. Představme si například práci finišerové čety provádějící pokládku asfaltových směsí. Je vrchol léta, teploty vzduchu vysoko převyšují 30 °C a skupina dělníků někdy i 12 hodin denně provádí fyzicky náročnou práci v okolí finišeru pokládajícího směs o teplotě kolem 160 °C. Pracovníci jsou tak vystaveni obrovskému riziku dehydratace a dalších komplikací, jejichž důsledkem může být ztráta koncentrace a rovnováhy. To vše v těsné blízkosti žhavé asfaltové směsi. To je skutečně vražedná kombinace.  

Déšť? Sníh? Stavbyvedoucí musí rychle reagovat

Počasí se zároveň může měnit velmi rychle, přijde bouřka a déšť a práce je nutné zastavit. Přitom už je na cestě několik plně naložených nákladních aut s asfaltovou směsí, která se bude muset zlikvidovat. To znamená tlak na vedoucí pracovníky, kteří musí okamžitě reagovat na změnu počasí, změnit časový plán pro navazující práce, řešit přerozdělení pracovníků či prodloužení uzavírek. To vše ve spojení s možnými finančními ztrátami. 

Vzhledem k průběhu několika posledních zimních období, která jsou mírnější, než jsme byli zvyklí, mnoho lidí nerozumí, proč se přes zimu nestaví. Je přece teplo, žádný sníh, tak kde je problém? Bohužel předpovědět počasí na delší období je stále nad lidské schopnosti a stavební firma si jednoduše nemůže dovolit zmobilizovat pracovníky, stroje a veškeré potřeby stavby s tím, že za týden může přijít pravá zima a vše bude nutné opět zabezpečit, uzavřít a stavbu opustit. Takové přesuny a přípravy jsou jednoduše neefektivní a neekonomické.

Prehrada-Harcov-exkurze

Exkurze našich zaměstnanců na přehradě Harcov.

Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí je dlouhodobě velmi diskutované téma a problematika je velmi často zmiňována zejména v souvislosti s přípravou stěžejních dopravních projektů. Bohužel některými lidmi a organizacemi je ochrana životního prostředí až neúměrně nadřazována nad ochranu zdraví a bezpečnost lidí, řidičů. Přírodu máme jen jednu a je potřeba ji chránit, jen je potřeba dělat to rozumně s hledáním kompromisních řešení. To je ale trochu jiné téma. 

Během realizace je zhotovitel rovněž omezen řadou nařízení, vyhlášek a zákonů spojených s ochranou životního prostředí. Dodavatelé se tato omezení naučili akceptovat, dodržovat a nevnímají je už jako zásadní omezení pro svou činnost. Ochrana životního prostředí se stala běžnou součástí všech činností. I z pohledu jednotlivce je brána jako důležité téma.

Bezpečnostní rizika

Všechny stavby jsou prováděny za pomoci těžké techniky, která se mnohdy koncentruje na malém prostoru. Časté jsou i práce ve výškách, za použití všech typů ručního nářadí, pracuje se s chemikáliemi, v hluku, prachu atd. Některé stavby probíhají tzv. na zeleném nebo za vyloučeného provozu, často se však setkáváme s opravami a rekonstrukcemi probíhajícími za provozu. Vždy, když jedete po rekonstruovaném úseku dálnice D1, určitě si říkáte: „Tak tady bych pracovat nechtěl.” 

Riziko přímého ohrožení pracovníků je obrovské, stačí mikrospánek řidiče kamionu a neštěstí je na světě. Rizik přímo ohrožujících zdraví pracovníků je na stavbě nespočet. I když má většina velkých firem propracovaný systém bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků, nehodám se zcela vyhnout nedá a dochází k nim. Bohužel.

II. etapa rekonstrukce jižní poloviny Barrandovského mostu

 II. etapa rekonstrukce jižní poloviny Barrandovského mostu

Komunikace – mezilidské vztahy

Nejdůležitějším faktorem pro úspěšnou spolupráci, ať už jde o jakýkoliv obor, jsou mezilidské vztahy. Každému se jistě lépe pracuje v dobrém kolektivu spolupracovníků, neméně důležité jsou však i vztahy obou smluvních stran a jejich zástupců

Výstavbové projekty mohou trvat i několik let, a pokud se hned na začátku nastaví nepřátelská atmosféra mezi zhotovitelem a investorem, je to vždy ku neprospěchu všech. Přestože mají zhotovitel i investor často jiný pohled na daný problém, vše je potřeba řešit s profesionálním přístupem všech zúčastněných a bez zbytečných osobních útoků a házení klacků pod nohy. Všichni přece směřují za stejným cílem, kvalitně postaveným dílem s přiměřenými náklady.

Lidské zdroje

Problematika zajištění pracovní síly je v současné době otázkou prakticky ve všech výrobních odvětvích, stavebnictví nevyjímaje. Ekonomická situace byla v posledních letech příznivá, což se projevilo ekonomickým růstem spojeným s vyšší poptávkou po zboží a tím i po pracovní síle. Zde se rovněž projevuje řada nevýhod spojených s prací venku, ve stresu a s tím spojenými riziky. Pro mnoho lidí je lepší volbou práce v průmyslovém odvětví, v uzavřených halách, kde není v létě horko a v zimě chlad. I proto začíná být stavební odvětví čím dál více závislé na zahraničních pracovnících, což s sebou samozřejmě nese jasná rizika a nevýhody (odbornost, jazyková bariéra atd.).

Rekonstrukce Barrandovského mostu

 II. etapa rekonstrukce jižní poloviny Barrandovského mostu

Nekontinuita objemu veřejných zakázek v průběhu času

Dopravní stavitelství je plně závislé na veřejných zakázkách. Investice soukromého sektoru v tomto odvětví je v celkovém objemu zakázek marginální. V minulosti bohužel docházelo k nerovnoměrnému investování státu do dopravních staveb, a to jak v horizontu stavební sezóny (obrovský objem prací v závěru roku v souvislosti s čerpáním a prostavěností dotací z EU), tak i v horizontu let (např. vlivem globální krize, kdy došlo k onomu nešťastnému zastavení a zakonzervování již realizovaných staveb i k pozastavení přípravy, což mělo za následek útlum stavebních zakázek i v následujících letech). 

Toto je pro dodavatelské firmy samozřejmě velmi rizikové z hlediska krátkodobého i dlouhodobého plánování ekonomického fungování, z hlediska zajištění lidských zdrojů, techniky, nákupů a podobně.

Stavbu nelze urychlit

Stavební firmy, zejména ty zaměřené na dopravní stavitelství, nejsou bohužel českou laickou veřejností vnímány zrovna pozitivně. A je nutno si přiznat, že v mnoha případech je tento negativní postoj oprávněný. Někteří dodavatelé nedisponují relevantními odborníky, mají zastaralou techniku a často šetří peníze na úkor kvality díla. Občas se bohužel dílo nepodaří zcela bezchybně a veřejnost to náležitě „ocení“. 

Je však potřeba si uvědomit, že realizace stavby je velmi složitý proces, do kterého zasahuje mnoho vnějších vlivů. Jednotlivé činnosti mají dané časové návaznosti a velkou část z nich nelze urychlit např. nasazením více pracovníků nebo techniky. A pokud ano, bylo by to na úkor bezpečnosti pracovníků. 

Velká část veřejnosti se domnívá, že všemu rozumí. Potom se setkáváme s negativním hodnocením českých staveb a jejich dodavatelů, porovnáváním cen dopravních staveb se zahraničím a podobně. V naprosté většině případů tato srovnání nejsou podložena relevantními údaji. Bohužel tato nepodložená tvrzení mnohdy ve svých reportážích podporují i neodborná senzacechtivá média.

Neházejme tedy všechny do jednoho pytle a místo kritického hodnocení a komentářů se zkusme více zamyslet, jaká rizika, překážky a omezení (byť i malou) stavbu provází. Odborníci na contract management vám pomohou dodržet smluvní termíny a vypořádat se s nenadálými změnami.

let na trhu

projektů

kolegů

firemní výčepy

stolní fotbálek

2024 © Contract management, a.s. | Ochrana osobních údajů | Webové stránky vyrobila Webona.