S čím vám můžeme pomoci

E

Nabízíme služby v oblasti dopravního i pozemního stavitelství ve všech fázích stavebních projektů

Správce stavby

Contract management

Cost management

Claim management

Expertní činnost

Inženýrská činnost

Construction management

Správce stavby

 • Komplexní správa zakázky vyplývající z provádění díla podle smlouvy, smluvních podmínek, technické specifikace a dalších souvisejících smluvních dokumentů
 • Koordinace jednotlivých asistentů správce stavby, dohled nad plněním jejich povinností, případně upozornění na jejich nečinnost a návrh nápravných opatření

Contract management

 • Řízení variací (změn během výstavby)
 • Risk management
 • Claim management
 • Časové řízení staveb
  • Posouzení harmonogramů
  • Dohled nad dodržováním smluvních lhůt souvisejících s předkládáním HMG, návrh na nápravná opatření v případě jejich nedodržení

Cost Management

 • Kontrola/Zpracování soupisu prací 
 • Vyhodnocení nabídek s posouzením MNNC 
 • Posouzení investorské ceny 
 • Stanovení ceny výkonů inženýrsko-projektových prací  
 • Kontrola úpravy ceny díla (valorizace) v návaznosti na smluvní podmínky 
 • Revize a kontrola propočtu stavby (Cost plan) 
 • Sledování plnění plánu čerpání nákladů, resp. celkového rozpočtu díla, vč. dílčích stavebních rozpočtů

Claim management

 • Posouzení vzneseného smluvního kompenzačního nároku (claimu) z pohledu smluvního základu nároku, jeho rozsahu dodržení formálního postupu při uplatnění nároku na základě smlouvy
 • Návrhy textace smluvní korespondence odesílané objednatelem / správcem zakázky – odpovědi, stanoviska, žádosti o doplnění relevantních podkladů a jiné písemnosti
 • Návrhy rozhodnutí (určení) správce zakázky (správce stavby) ve věci vznesených nároků na základě dodané analýzy časového claimu / posudku finančního claimu

Expertní činnost

 • Analýza průběhu výstavby 
 • Expertní posouzení nároků (časových i finančních) 
 • Asistence při přípravě zadávacích podmínek a při výběrovém řízení 
  • Příprava / revize zadávacích a smluvních podmínek 
  • Odborná asistence při výběrovém řízení na dodavatele 

Inženýrská činnost

 • Zajištění posouzení a stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, samosprávy
 • Zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení
 • Odborná asistence při majetkoprávním vypořádání
 • Zajištění změny stavby před dokončením
 • Zajištění zkušebního provozu/předčasného užívání stavby a kolaudačního souhlasu

Construction management

 • Technický dozor stavebníka 
 • Koordinátor BOZP

let na trhu

projektů

kolegů

firemní výčepy

stolní fotbálek

2024 © Contract management, a.s. | Ochrana osobních údajů | Webové stránky vyrobila Webona.