HEV neboli hodnocení ekonomické výhodnosti, je v našem prostředí relativně novým způsobem zadávání veřejných zakázek. Oproti tradičnějším způsobům hodnocení, kdy se hodnotí hlavně cena, nebo doba výstavby, přináší hodnocení i subjektivních schopností daného dodavatele. Mizí tradiční soutěžení o nejnižší cenu, a naopak motivuje dodavatele k proaktivitě, snažíc se v co největší míře využít jeho odbornosti.

Kromě zadávacího řízení se věnuje i následnému zhodnocení dodavatelových slibů, které v rámci soutěže uvedl, tzv. dominantních informací. Cílem tohoto systému není nejnižší cena, ale zajistit zejména naplnění účelu a dosažení kvality veřejné zakázky.

Kde HEV vznikl?

Tento způsob zadávání veřejných zakázek má své kořeny v USA. Je spjat se jménem dr. Dean Kashiwagi, který s tímto způsobem zadávání zakázek přišel již v 90. letech minulého století. V prostředí kontinentálního práva je tento způsob zadávání nejvíc využívaný v Nizozemsku, kde se tímto systémem zadávala i rekonstrukce dálniční sítě v 16 úsecích za 736 milionů euro (v přepočtu 20 miliard korun).

V České republice ho pak přepracovali odborníci z 4E consulting, s.r.o., kteří vytvořili i metodiku pro hodnocení nabídek, podle ekonomické výhodnosti pro stavební práce a služby dostupnou na tomto odkazu.

Na základě jakých kritérií můžeme hodnotit?

Na prvním místě je nejdůležitější stanovit si již zmíněný účel dané veřejné zakázky neboli čeho má být zakázkou dosaženo. U stavebních prací to například může být co nejrychlejší realizace dálnice s co nejmenším dopadem na životní prostředí.

Celý systém HEVu je založen na dominantních informacích. Používáme je všichni, jen netušíme jejich pravý název. Jedná se o jednoduché číselné vyjádření určité vlastnosti. Příkladem může být procentuální hodnocení filmu na webu, individuální statistika sportovce, nebo technické parametry automobilu, který si chceme pořídit. Pokud je účel nákupu mít co nejúspornější vůz, jeho spotřeba se stane dominantní informací. Já, jako laik bez technických znalostí nerozumím, jak účelu dosáhnout, ale velmi jednoduše tento údaj mohu ověřit. V české odnoži HEVu budeme zjišťovat dominantní informace u následujících 5. kritérií.

Odborná úroveň dodavatele

V této části kvalifikace, dodavatel zadavatele přesvědčuje o své odbornosti. Uvádí dosavadní úspěšné projekty ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a související úspěchy. Bude se jednat o údaj, kolik úspěšných projektů absolvoval, nebo v kolika odborných článcích byl zmiňován.

Rizika zadavatele

U tohoto kritéria se jedná zejména o využití odbornosti zadavatele. Ten ji používá k odhalení potencionálních rizik na straně zadavatele a dodavatel zde navrhuje opatření k minimalizaci negativního vlivu rizik do běhu veřejné zakázky. Například se může jednat o odhalení nevhodného technického zpracování návrhu, které nastane na 90 % a dopad tohoto rizika bude 1 000 000 Kč. Jako opatření dodavatel navrhne změnu takového řešení, která bude oceněna na 100 000 Kč.

Pokročilé řešení

V této části se opět cílí zejména na odbornost dodavatele. Ten může navrhnout vylepšení předloženého projektu a doplnit jej o další funkci či zlepšení části realizace. Pole působnosti je pro dodavatele velmi široké. Může například spočívat v doplnění odpočinkové zóny do kanceláře. Nebo je také možností nabídka veřejného hlasování občanů o stanovení finální podoby nové budovy městské knihovny.

Vlastnosti a schopnosti projektového manažera 

Asi největším rozdílem HEVu, oproti současnému způsobu zadávání, je osobní pohovor s projektovým manažerem dodavatele, který má za úkol následně zakázku realizovat. Takový pohovor má pomoci vybrat opravdu vhodného kandidáta. Cílem není zkoušet kandidáta z detailů připraveného projektu, ale zjistit jeho reakce a základní nastavení procesů dané společnosti, v případě výhry veřejné zakázky. Aby se dodavatel mohl připravit, je v rámci zadávací dokumentace stanoven okruh otázek. Příklady takových otázek mohou být následující dotazy. Jak bude řízen tým pracovníků? Jaké zkušenosti jste získal z realizace podobného projektu? Na co se v rámci veřejné zakázky bude nutné zaměřit?

Nabídková cena

V rámci HEVu, dodavatel stanovuje cenu, do předem uvedeného rozmezí nejvyšší a nejnižší přípustné hranice. Zadavatel může stanovit i pevnou cenu. Tímto způsobem může zajistit, že veřejná zakázka nepřekročí finanční možnosti a zároveň zabrání i případným obtížím v důsledku nedostatečného finančního plnění vůči dodavateli.

 

Vlastní zadávací řízení

Již bylo popsáno, jakým způsobem bude zadavatel vypisovat soutěž a jak se má dodavatel prezentovat. Nyní se ale dostáváme k otázce dalšího průběhu hodnocení nabídek. Tato část zadávacího řízení probíhá ve dvou fázích. V první důvěřuje všem slibům dodavatele, a ve druhé se provádí s nejlepším uchazečem jejich ověření.

Stále platí, že už v zadávací dokumentaci musí být stanoveno, jakým způsobem se budou nabídky hodnotit.  Výhodou HEVu ve fázi hodnocení nabídek je to, že probíhá dvouobálkovou metodou.

Do jisté chvíle, je zcela anonymní a vylučuje případné korupční jednání. V jedné obálce dodavatel uvádí nabídkovou cenu, a v druhé zbývající kritéria. Za výše uvedená kritéria dostávají uchazeči veřejné bodové ohodnocení na stupnici s málo úrovněmi. Například ohodnocení body 1, 6, 8, 10. Takové ohodnocení je více transparentní a body získá uchazeč podle toho, jak jím vyplněný formulář kvalifikačního kritéria splňuje účel zakázky. Následně se provede ohodnocení všech předložených podkladů od všech uchazečů.

Ve druhé fázi s vybraným uchazečem dochází k ověření pravdivosti jeho tvrzení a dále představuje postup realizace veřejné zakázky. Prakticky se nastavují případné plány řízení rizik.

Zní to pěkně, ale dá se to využít v praxi?

Jednoduchá odpověď je, že ano. Od roku 2018 proběhlo na našem území již několik úspěšných veřejných zakázek. Ať už se jedná o stavební práce, anebo služby, které byly zadávány jak v režimu nadlimitním, podlimitním i mimo zadávací řízení. Zadavatelé tak mají otevřené dveře změnit současný stav při zadávacím řízení, kdy převažuje výběr dodavatele na základě nejnižší nabídkové ceny. Pokud překonají vyšší náročnost při přípravě zadávací dokumentace, velmi rychle zjistí, že výhody této metody převažují nad jejími negativy.

let na trhu

projektů

kolegů

firemní výčepy

stolní fotbálek

2024 © Contract management, a.s. | Ochrana osobních údajů | Webové stránky vyrobila Webona.