Výstavbový projekt je časově a prostorově vymezený souhrn činností. Tyto činnosti jsou navzájem propojeny a tvoří ucelený systém se zaměřením na ukončení výstavbového projektu, respektive na fázi užívání dané stavby. Obecně lze říci, že výstavbový projekt je převod finančního kapitálu (určité formy finančních prostředků) na hmotný kapitál (stavbu).

Na výstavbovém projektu se podílí velké množství lidí, kteří jsou ve své funkci nezastupitelní a bez kterých by samotná realizace projektu byla velmi složitá, ne-li nemožná. Jedná se především o projektanta stavby, zhotovitele, dodavatele, autorský dozor projektu a technický dozor stavebníka.

Základním pilířem úspěšného výstavbového projektu je proaktivita a spolupráce všech účastníků na jeho realizaci. Je nutné, aby všichni aktivně předcházeli vzniku nepříznivých událostí, upozorňovali na události s možným negativním dopadem na kvalitu, termín a cenu díla (stavby) a pracovali na jejich následném řešení. Obecně je tedy žádoucí, aby účastníci jednali s řádnou péčí a v dobré víře.

Ve výstavbovém projektu rozlišujeme několik významných fází:

Fáze stavebního projektu

přípravné fázi výstavbového projektu se rozhoduje o samotné stavbě. Bude realizována? Jak bude stavba prováděna? Jaká jsou možná rizika spojená s výstavbou? V realizační fázi se stavba projektuje, a to včetně architektonického návrhu, zadává se realizace stavby a probíhá realizace samotná. Provozní fáze projektu řeší záruční a pozáruční dobu, ověřování funkčnosti stavby a její využívání.

Životní cyklus výstavbového projektu dálnic a silnic I. třídy ve fázi realizace:

Fáze projektu – graf
Vozovka
Vozovka – stavba
Jak jde čas na stavbě aneb Časové řízení výstavbových projektů

Veškeré uvedené kroky jsou úzce provázané. Dokončení jednoho kroku umožňuje realizaci kroku následujícího. Časová náročnost je vždy různá. Liší se v závislosti na velikosti, geologických podmínkách a technické náročnosti jednotlivých konstrukcí.

Důležitým nástrojem pro kontrolu, plánování a řízení výstavbových projektů je harmonogram prací, který má mj. obsahovat také popis postupů výstavby, přidělení zdrojů, termíny provádění prací a podobně. Měla by z něj také vyplývat logická návaznost jednotlivých činností napříč celou stavbou.

Hlavním významem harmonogramu podle vzorů FIDIC, kterými se řídí výstavba dálnic a silnic v České republice, je plánování a monitorování postupu prací. Musí tedy nabízet možnost srovnání předloženého harmonogramu s reálným postupem výstavby projektu. Povinností zhotovitele je předložit aktualizovaný harmonogram, jakmile je jeho předchozí verze v rozporu se skutečným postupem stavebních prací.

Harmonogramy rozdělujeme podle fází realizace výstavby na počáteční, aktualizovanýrozdílový.

 • Počáteční harmonogram
  • Jedná se o tzv. směrný plán a jde o první verzi harmonogramu v rámci projektu.
  • Předkládá se zpravidla ve lhůtě 28 dní poté, co zhotovitel obdrží oznámení o datu zahájení prací na díle. 
 • Aktualizovaný harmonogram
  • Předkládá se vždy, když předchozí verze harmonogramu není v souladu se skutečným postupem stavebních prací nebo jinými povinnostmi zhotovitele. 
  • Aktualizace musí vycházet z poslední platné verze harmonogramu. Nepředkládá se zcela nový harmonogram, protože změny a rozdíly musí zůstat snadno dohledatelné.
 • Rozdílový harmonogram
  • Porovnává dva stavy (plánovaný a skutečný postup prací) nebo dva různé plány prací.
  • Slouží především jako grafické znázornění vzniklého zpoždění a používá se zejména v situacích, kdy je nutné odůvodnit a vyčíslit zpoždění oproti předchozí verzi harmonogramu.

Jak pomáhá Contract Management při časovém řízení projektů?

Náš tým nabízí analýzu harmonogramů stavby, která ověří, zda byly naplněny všechny požadavky na harmonogram dle aktuálně platné Metodiky pro časové řízení, a odhalí skryté rezervy. Kontrolujeme také návaznosti věcných harmonogramů mezi sebou a jejich soulad s harmonogramem finančním.

Zajímá vás více informací o časovém řízení stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC? Podívejte se na Metodiku pro časové řízení, na jejímž zpracování se podíleli i odborníci ze společnosti Contract Management.

let na trhu

projektů

kolegů

firemní výčepy

stolní fotbálek

2024 © Contract management, a.s. | Ochrana osobních údajů | Webové stránky vyrobila Webona.