Jak vypadá výběr zhotovitele při stavbě dálnice či silnice I. třídy v ČR?

25. ledna 2021

Zahájení jakékoliv stavby dálnice či silnice předchází proces nazvaný „zadávací řízení“, ve kterém se vybírá zhotovitel stavby. V tomto článku Vás seznámíme nejen s procesem, ale i kritérii, která hrají hlavní roli při výběru zhotovitele.

Stavba a údržba dálnic, silnic a veřejných pozemních komunikací patří mezi důležité úkoly státu. V České republice tuto činnost provádí na úrovni dálnic a silnic I. třídy Ředitelství silnic a dálnic [1], které je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem dopravy ČR. Ředitelství silnic a dálnic spravuje téměř 1.300 km dálnic a 5.800 km silnic. Správu takové sítě stejně jako výstavbu nových pozemních komunikací nedělá samo, ale především prostřednictvím služeb a stavebních prací soukromých subjektů. Těmi jsou v naprosté většině případů vítězi zadávacích řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek [2] (dále jen ZZVZ).

Co byste měli vědět o zadávacím řízení

ZZVZ upravuje několik druhů zadávacích řízení. V případě veřejných zakázek, u kterých je zadavatelem Ředitelství silnic a dálnic, se nejčastěji užívá řízení otevřené. ŘSD zde figuruje jako zadavatel, po uzavření smlouvy o dílo se stává objednatelem a vítěz zadávacího řízení zhotovitelem.

Průběh zadávacího řízení stanovuje taktéž ZZVZ. Konkrétní požadavky na stavební projekt pak specifikuje přímo zadavatel, tedy ŘSD, a účastník je najde v zadávací dokumentaci stavby (ZDS).

Zadávací dokumentace stavby zpravidla obsahuje:

  • Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem
  • Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem
  • Zvláštní podmínky [3]
  • Soupis prací – výkaz výměr
  • Technickou specifikaci
  • Výkresy

Nejen na základě uvedených částí ZDS pak dodavatelé stanoví a předloží zadavateli svou nabídku.

Jakým způsobem probíhá proces hodnocení nabídek?

Předložené nabídky hodnotí minimálně tříčlenná odborná komise. Ta zpracovává zprávu, ve které uvede všechny dodavatele, porovná jejich nabídky a podle hodnotících kritérií zvolí dodavatele, tedy vítěze zadávacího řízení. Zpráva komise o hodnocení nabídek je stejně jako zadávací dokumentace zveřejňována na internetu [4]. O zvolení vítěze je pak zadavatel povinen informovat všechny účastníky zadávacího řízení. Bez zajímavosti nezůstává, že spolu s nabídkou předkládají všichni účastníci doklady o své kvalifikaci, a to opět na základě povinnosti vyplývající ze ZZVZ.

Hodnoticí kritéria mohou být různá – nejnižší nabídková cena, nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality, nejnižší náklady životního cyklu či nejvýhodnější poměr nákladů životního cyklu a kvality. V nynější praxi ŘSD je hlavním (a často jediným) hodnoticím kritériem nejnižší nabídková cena.

Nově vydaná Metodika pro hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti pro stavební práce a služby [5] (dále jen „Metodika“) si klade za cíl stanovit komplexnější a podle našeho názoru i více vypovídající hodnocení předložených nabídek. Hodnocení má probíhat, jak již z názvu Metodiky samotné vyplývá, na základě ekonomické výhodnosti. Na její pravidelné využívání si však budeme muset počkat. Faktem nicméně zůstává, že do hodnocení nabídek v zadávacích řízeních přináší svěží vítr.

Oznámení výsledků zadávacího řízení

Jak již bylo zmíněno výše, zadavatel má povinnost všem účastníkům řízení oznámit jeho výsledky. Po tomto oznámení začíná běžet lhůta, během které může kterýkoliv z dodavatelů podat námitku na výsledek zadávacího řízení (platí, že námitku může dodavatel podat kdykoliv během zadávacího řízení proti jakémukoliv úkonu či opomenutí zadavatele). Není-li podána žádná námitka, má zadavatel podle ZZVZ povinnost s vybraným dodavatelem bez zbytečného odkladu uzavřít smlouvu. V případě stavebních prací se uzavírá smlouva o dílo.

Uzavření smlouvy o dílo je tedy posledním krokem zadávacího řízení a tím i při výběru zhotovitele. Veškeré další kroky obou smluvních stran, tedy objednatele (v zadávacím řízení zadavatele) a zhotovitele (v zadávacím řízení dodavatele), jsou již plněním této smlouvy a touto smlouvou se také řídí.

[1] https://www.rsd.cz

[2] Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Dostupný také z https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-134 

[3] Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky jsou známé také jako Red book FIDIC a v ČR jsou zveřejněny a užívány se souhlasem České asociace konzultačních inženýrů. Nutno podotknout, že v zahraničí je Red book (ale i Green book nebo Yellow book) FIDIC užíván již delší dobu. V ČR tvoří standartní přílohu smluv o dílo od roku 2016.

[4] https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=RSD

[5] Metodika pro hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti pro stavební práce a služby [online]. Praha: Státní fond dopravní infrastruktury, 2019. ISBN 978-80-907194-5-3. Dostupné z: https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_metodika_hodnoceni_nabidek.pdf

 

Díky smluvním podmínkám FIDIC je v rámci zakázek nastolen určitý řád, jehož výsledkem je větší míra jistoty, předvídatelnosti a transparentnosti.

David Klíma

Konzultant

Poslední články na našem blogu

let na trhu

projektů

kolegů

firemní výčepy

stolní fotbálek

2024 © Contract management, a.s. | Ochrana osobních údajů | Webové stránky vyrobila Webona.