Role správce stavby: proč na stavbě musí být člověk, který dílo „neumí“ postavit, ale přesto se bez něj neobejdete?

21. června 2021

Správce stavby je v rámci stavby subjektem, který je najímán investorem pro koordinaci stavebního projektu, zejména pro předcházení a eliminaci sporů a pro zajištění jeho hladkého průběhu od počátku až po dokončení. Je dozorem kvality, rychlosti a souladu realizace se smlouvou o dílo.

Práva a povinnosti správce stavby

Co je tedy úkolem správce stavby? V první řadě řídí celou realizaci díla, a to pomocí závazných pokynů. Těmi reaguje například na neočekávané okolnosti, které se na stavbě objeví. Tyto situace se snaží co nejdříve vyřešit a zamezit jejich negativnímu vlivu a vzniku dodatečných nákladů nebo prodloužení doby realizace díla. Klasickým případem jsou změny (v terminologii smluvních podmínek FIDIC Variace) způsobené odlišnou skladbou podloží oproti předpokladům v zadávací dokumentaci. V takovém případě si správce stavby od zhotovitele vyžádá relevantní podrobnosti jako časový dopad dané okolnosti a technické možnosti jejího řešení, a následně rozhodne, jak se ve věci bude postupovat.

Dalším úkolem správce stavby je řešit případné spory mezi smluvními stranami, tedy objednatelem a zhotovitelem, a snažit se je vést ke vzájemné dohodě. Pokud strany k takové dohodě nedospějí, správce stavby má pravomoc záležitost tzv. určit, a to spravedlivě k oběma stranám, na základě uzavřené smlouvy a s ohledem na veškeré relevantní okolnosti.

Dále správce stavby například potvrzuje průběžné platby v průběhu realizace díla nebo vydává potvrzení o převzetí díla či jeho části.

Důležité je, že správce stavby nemá pravomoc jakkoliv měnit uzavřenou smlouvu o dílo ani vzájemná práva a povinnosti smluvních stran.

Co musí správce stavby splňovat?

Je nutné zmínit, že správce stavby svými rozhodnutími nepřebírá odpovědnost za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a nesoulady způsobené zhotovitelem nebo objednatelem. Správce stavby ale musí mít velmi dobrou znalost smlouvy o dílo a smluvních procedur. Mělo by se tedy jednat o osobu zkušenou mající potřebné dovednosti pro řízení personální i projektové.  Ve vztahu k výše uvedeným pravomocem by měl být správce stavby nestranný a spravedlivý.

Tým správce stavby

Pod pojmem správce stavby se běžně člověku vybaví jedna osoba, ve skutečnosti se však jedná o rozsáhlý tým zkušených lidí, kteří se v rámci projektu pohybují na všech úrovních.

Správce stavby má z podstaty své funkce velké množství povinností a pravomocí na to, aby tuto funkci zastávala pouze jedna osoba. Z toho důvodu přenáší části svých povinností na tzv. asistenty správce stavby, které má právo jmenovat a taktéž kdykoliv odvolat. Tím se vytvoří zmíněný tým odborníků, kteří dohromady zastávají jednu funkci, mezi kterými musí vládnout důvěra a kteří v rámci projektu táhnou za jeden provaz.

Správce stavby sice není schopen svými silami dílo postavit, ale i přesto je klíčovým prvkem pro jeho úspěšné dokončení. Je sice jmenovaný a placený investorem, musí si však zachovat neutralitunesmí v žádném případě ohrozit průběh realizace stavebního díla. Z praxe se dá jeho pozice přiřadit například k rozhodčímu sportovního utkání.

Dominik Štěpánek

Senior konzultant

Poslední články na našem blogu

let na trhu

projektů

kolegů

firemní výčepy

stolní fotbálek

2024 © Contract management, a.s. | Ochrana osobních údajů | Webové stránky vyrobila Webona.