Objednatel, stejně jako zhotovitel má v rámci stavební zakázky hlavní cíl – včas realizovat dílo. Bohužel tomuto cíli realita často neodpovídá a nastávají nejrůznější konflikty. V tomto článku se proto blíže podíváme na běžné konflikty mezi smluvními stranami a ukážeme, jak je lze řešit. Představíme také nástroje, kterými je možné do budoucna vzniku konfliktů zabránit nebo alespoň redukovat jejich frekvenci.

Konflikty během stavební zakázky neexistují jen mezi smluvními stranami, tedy objednatelem a zhotovitelem. Jsou i další účastníci, kteří do procesu výstavby mohou takzvaně „hodit vidle“. Konflikty mohou vznikat na základě podnětů třetích stran, jako jsou subdodavatelé, archeologové, vedení dotčených obcí, policie, ochrana zdraví při práci, hydrologové, biologický dozor, organizace ochraňující přírodu a další. Většina konfliktů se točí okolo financí. Do toho spadá i čas, protože čas jsou peníze a za zpoždění projektu se platí tučné smluvní pokuty.

Pojďme se nejdříve podívat na to, jak problémy nastávají v průběhu životního cyklu stavebního projektu. První kořeny konfliktů mohou vyrůstat z nejasné komunikace mezi zadavatelem a projektantem.

Jaké konflikty vznikají při zadávání zakázky?

Česká praxe se nejčastěji setkává se zadáním stavební zakázky způsobem design-bid-build, kdy zadavatel vybere nejdříve zpracovatele projektové dokumentace (dále jen PD) a následně probíhá výběrové řízení na samotného zhotovitele díla. Při tomto způsobu zadání zakázky vyvstávají problémy v souvislosti s tím, že od chvíle průzkumů, na jejichž základě dochází k přípravě PD, uplyne do zahájení realizace díla mnohdy velmi dlouhá doba a podmínky se tak často změní. Rozdíly pak musí zhotovitel složitě dokladovat a administrovat. Časově složitější odchylky pak mají vliv na dobu realizace díla. Prodloužení doby realizace díla s sebou nese mnoho náročných procesů, které mohou zapříčinit vznik konfliktu. Zhotovitel musí včas a řádně oznámit, že nastalá skutečnost bude mít vliv na dobu realizace díla, a následně musí vyčíslit a prokázat tento vliv. Odpovědná osoba dále musí posoudit, zda je prodloužení opodstatněné a prokázané v celé výši. Když je vše v pořádku, dojde k uznání prodloužení a k adekvátnímu navýšení ceny díla. 

Dalším využívaným způsobem zadávání zakázek je zadání kritérií, na jejichž základě zhotovitel vypracuje PD a vypracuje dílo. Soutěžení zakázky tak probíhá ještě před zpracováním projektové dokumentace. Tento způsob je označován design-build. Protože zhotovitel sám vytváří PD, jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu zpracování zadání zakázky formou kritérií. Může dojít k tomu, že výsledné dílo bude odlišné od představ investora. 

Když rozhoduje nabídková cena

Další potenciální problémy plynou ze samotného tendru veřejné zakázky. Účastníci musí splnit základní kritéria, vítěz se potom nejčastěji vyhodnocuje podle výše nabídkové ceny. Občas se do vyhodnocení zahrnuje kritérium délky záruční doby. Zhotovitel, který vyhraje například s částkou ve výši 70 % z investorského rozpočtu (který je odborným odhadem reálné ceny díla), nemá velkou šanci na takové zakázce vykázat zisk. Aby taková zakázka zhotovitele neposlala do likvidace, je často nucen bojovat doslova o každou korunu. Mnohdy se tak uchýlí k hraničním postupům, které mohou vést k vypjatým jednáním smluvních stran. Tomu však mohou zamezit nové způsoby zadávání veřejných zakázek, které se již začínají používat i v České republice a které zohledňují celkovou ekonomickou výhodnost nabídky.

Ekonomická výhodnost nabídky tak neodráží pouze realizační náklady, ale zohlední také kvalitu projektového manažera, souhrnné náklady celého životního cyklu díla (tj. včetně nákladů na údržbu, provoz i likvidaci stavby po skončení životnosti), kvalitu provedení a další faktory. Tendry s více kritérii, než je pouze cena, nemusí nutně zvyšovat celkovou cenu zakázky, mohou naopak předejít prodloužení realizace stavby a neočekávanému zvyšování nákladů. Důležité je, aby projektový manažer byl zainteresovaný na zakázce již od chvíle, kdy se zpracovává nabídka, a měl tak komplexní přehled.

Staveniště není bojiště

Jaké konflikty doprovázejí realizaci díla?

Zřejmě nejvíce situací zakládajících možné konflikty však vyvstává při realizaci díla. Existuje velké množství potenciálních podnětů. Nejčastěji se jedná o různé nepředvídané události či skutečnosti, zásahy třetích stran nebo takzvané force majeure (vyšší moci). Takové změny se řeší buď jako variace, pokud dochází ke změně stavby oproti zadávací dokumentaci stavby, nebo claimem (nárokem) jedné ze smluvních stran, kterým jedna smluvní strana oproti druhé vznáší nárok, nejčastěji na prodloužení doby realizace díla či na dodatečnou platbu. Při vznesení či administraci variace či claimu však mohou vznikat neshody o podstatě, oprávněnosti nebo objemu (finančního nebo časového). Zájmem obou stran je vyřešit variaci či claim co nejdříve, avšak není zcela neobvyklé, že se složitější záležitosti řeší roky, zvláště dokládání a uznání nárokované dodatečné platby.

Vznikne-li nějaká překážka při realizaci díla, například taková, že bude po dobu dvou měsíců probíhat archeologický průzkum v hlavní trase dálnice, oznámí zhotovitel claim na prodloužení doby pro dokončení díla a s tím související claim na dodatečnou platbu. Následně zhotovitel musí prokázat časový a finanční dopad události. Následuje externí posouzení, tedy analýza předloženého rozdílového harmonogramu a podrobného finančního nároku. Na základě analýzy dochází k uzavření dohody mezi smluvními stranami, ve které je typicky stanovena nová doba pro dokončení díla a maximální částka, kterou může zhotovitel při řádném doložení obdržet jako dodatečnou platbu. Jedná se o veřejné finance, proto nelze finanční nárok uznat bez řádného doložení. 

Zhotovitel nejčastěji dokládá dodatečné náklady podle metodiky SFDI pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů. Tato metodika stanovuje dvě varianty dokládání nároku, z nichž je přednostně využíváno doložení prostým dokladem. Dokládání prostým dokladem je velice složité, jelikož zhotovitel musí doložit všechny vícenáklady spojené s předmětným nárokem. Takové doložení se provádí předložením smlouvy a dodatků, faktury, dokladu o uhrazení fakturované částky a případných doplňujících dokumentů. Málokdy dojde k řádnému doložení celé nárokované částky, dochází tak většinou k vyplacení určité části nároku. Není-li nárok vypořádán ke spokojenosti obou smluvních stran, může dojít k žalobě a následnému soudnímu procesu.

Jak omezit konflikty na stavbě?

V české stavební praxi jsou využívány různé nástroje, které mají omezit konflikty. Jsou jimi například smluvní standardy FIDIC a metodiky SFDI. Dochází také k postupné implementaci procesů a nástrojů BIM, které přinesou zlepšení spolupráce všech účastníků výstavbového projektu v celém životním cyklu stavby. Výsledkem bude zefektivnění celého stavebního odvětví.

FIDIC

Veřejné stavební zakázky jsou zpravidla zasmluvněny na základě smluvních vzorů FIDIC, které jsou uznávaným mezinárodním smluvním standardem. Smlouvy FIDIC přináší rovnoměrné rozdělení rizik mezi smluvní strany a nástroje pro řešení většiny možných situací, které mohou nastat. Je zavedena funkce správce stavby, případně pověřené osoby objednatele (pro stavby menšího rozsahu), která je sice zaměstnancem objednatele, ale měla by nestranně rozhodovat případné spory. Je tak minimalizována potřeba řešení sporů před soudem. Pokud dojde k případnému řešení sporu před soudem, je celý proces výrazně časově i finančně náročnější.

Stavba silnice mezi obcemi Nové Strašecí a Řevničov.

Metodiky SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) vydal, mimo jiné, následující metodiky objasňující a usměrňující postupy v rámci stavebních zakázek. Na většině z těchto metodik spolupracovali naši kolegové. Jejich aktuální znění jsou volně ke stažení na stránkách SFDI.

 • Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC
 • Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek
 • Metodika pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů
 • Metodika pro hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti pro stavební práce a služby
 • Metodika pro posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny
 • Metodika pro akceleraci

Nebojujte, spolupracujte

Ať už při realizaci stavebního projektu narazíte na jakýkoliv problém, pamatujte na jednu věc. Základem úspěšně dokončené stavby je spolupráce. Takže nebojujte, ale snažte se spolupracovat a vše vyřešit. Pokud si nebudete jistí, jak v dané situaci správně postupovat, obraťte se na naše odborníky z Contract Managementu Česko, kteří jsou připraveni vám pomoci.

  let na trhu

  projektů

  kolegů

  firemní výčepy

  stolní fotbálek

  2024 © Contract management, a.s. | Ochrana osobních údajů | Webové stránky vyrobila Webona.