5 kroků před tím, než se „kopne do země“

20. prosince 2020

Ať už se chystáte postavit nový rodinný dům, rekonstruovat školu, opravit most nebo vybudovat čtyřproudou silnici, to nejdůležitější, čemu byste měli věnovat pozornost, je předrealizační příprava. Ta je často opomíjena, a přitom se jedná o klíčovou část každé úspěšně zvládnuté stavby. V této fázi se vyplatí držet hesla „Kdo je připraven, není zaskočen“. V následujících pěti krocích si projdeme body, na které je dobré se zaměřit ještě před tím, než kopnete do země.

Jaký je můj stavební záměr?

Prvním krokem každého stavebníka je ujasnit si, co se bude stavět. Je vaším záměrem rekonstrukce (stavební úprava) stávající stavby, její změna v užívání nebo zcela nová stavba? Od této skutečnosti se totiž odvíjí nejen způsob přípravy stavby, ale i její projednávání. Pozor, celý proces umisťování a povolování se řídí platnými zákony ČR, zejména zákonem stavebním.

Kde budu stavět?

Dalším důležitým krokem je umístění stavby. Hlavním podkladem pro rozhodování je územní plán obce, případně regulační plán a zásady územního rozvoje příslušného kraje. Je nutné zjistit veškeré místní podmínky a specifika. Zodpovězte si proto následující otázky:

  • Nenachází se v místě stavby sítě, které nelze přeložit?
  • Neprochází stavba územím, ve kterém žijí chránění živočichové a rostliny?
  • Nevede zamýšlená stavba v blízkosti státní památky, popř. památkovým územím?

Vhodným zvolením místa stavby se můžete vyhnout složitému zajišťování potřebných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů.

Projekt a projektant

Volba projektanta a následné zpracování projektu zásadně ovlivňuje realizaci stavebního záměru. V případě špatně zvoleného zpracovatele dokumentace se výsledná stavba může diametrálně lišit od představy stavebníka. Z tohoto důvodu je vhodné se při výběru projektanta zaměřit na jeho předchozí zkušenosti a výsledky. Doporučujeme se nezávazně poptat u několika autorizovaných projektantů a porovnat jejich nabídky. Seznam osob autorizovaných projektantů najdete na webových stránkách www.ckait.cz/autorizovane-osoby.

Inženýrská činnost

Tato fáze zahrnuje především získávání územních a stavebních povolení (příp. územních souhlasů a ohlášení stavby). S tím souvisí zajišťování a koordinování stanovisek, vyjádření a posudků dotčených orgánů, správců dopravní a technické infrastruktury a dalších účastníků řízení (např. odboru životního prostředí, úřadu památkové péče, krajské hygienické stanice atd.).

Po dokončení stavby musí stavba projít procesem kolaudace, ve kterém se musí zajistit potřebná stanoviska a vyjádření pro příslušný úřad.

Z pohledu stavebníka se mnohdy jedná o složitý proces, který může trvat několik měsíců nebo i déle. Čeká vás jedna z nejnáročnějších misí v rámci stavebního záměru. Podpisy, razítka, schvalovací řízení a nespočet cest nejen na úřady. Buď se obrníte značnou dávkou trpělivosti, nebo využijete služeb profesionálů. V Contract managementu zajišťujeme inženýrskou činnost i pro ty nejnáročnější stavby ve všech fázích záměru – umístění stavby, povolení stavby i uvedení do užívání.

Výběr zhotovitele a technický dozor stavebníka

Posledním důležitým krokem je výběr zhotovitele stavby. Zde platí heslo: „Nejsme tak bohatí, abychom si kupovali levné věci“. A proto nabídková cena zhotovitele nemá být jediným rozhodujícím faktorem. Hlavními kritérii pro volbu zhotovitele jsou dosavadní reference, technická vybavenost a odbornost. Jako podklad musí být zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele. Zhotovitele můžete oslovit na doporučení nebo dle výběru z internetových stránek. V případě staveb financovaných z veřejných prostředků se výběr zhotovitele musí provádět v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Pro snazší průběh stavby a dohled nad její realizací si můžete zajistit technický dozor stavebníka, který mimo jiné zprostředkuje komunikaci mezi vámi a zhotovitelem. V případě staveb financovaných z veřejných prostředků je zajištění technického dozoru stavebníka povinností, a to v souladu s § 152 odst. 4, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. V Contract managementu pro tyto případy nabízíme například poradenské služby v oblasti výběrového řízení na zhotovitele a zajišťujeme také technický dozor.

Plánujete stavební záměr a nechcete nic ponechat náhodě? Kontaktujte nás! Pomůžeme vám zajistit záměr tak, aby běžel jako po drátkách.

Bc. Vendula Nejedlíková

Konzultant

Poslední články na našem blogu

let na trhu

projektů

kolegů

firemní výčepy

stolní fotbálek

2024 © Contract management, a.s. | Ochrana osobních údajů | Webové stránky vyrobila Webona.