Contract management

I ty nejnáročnější stavební projekty dovedeme k cíli.

Co je contract management?

Contract management je nástroj pro administrativní řízení stavebních projektů, který studuje a implementuje mechanizmy uvedené ve smlouvě o dílo a s těmito mechanizmy pracuje při řešení nejrůznějších problémů, kterými si výstavbový projekt vždy prochází – počínaje spoluprací při tvorbě zadávací dokumentace stavby přes řešení problematiky nepředvídaných fyzických podmínek až po administraci nároků.

To vše v souladu se smluvními vzory FIDIC, platnou legislativou a interními předpisy zadavatele.

Jednotlivé služby

Konzultační činnost a asistence při přípravě ZDS

Definice rizik projektu (koordinace, majetkoprávní vypořádání aj.), efektivní alokace jednotlivých rizik smluvním stranám. Definice vstupů pro tvorbu věcného a finančního harmonogramu (milníky, právo přístupu na staveniště aj.)

Správa a řízení korespondence

Řízení smluvní korespondence stran vyplývající z provádění díla podle smlouvy o dílo založené na vzorových smluvních podmínkách FIDIC (RB, GB, YB). Návrhy smluvní korespondence související se zahájením realizace, předáním díla. Návrhy odpovědí objednatele na dopisy zhotovitele. Návrhy pokynů správce zakázky (správce stavby) k předložení návrhu a k provedení změn díla (Variací). Návrhy určení správce zakázky (správce stavby) ve věci claimů (nároků) zhotovitele a objednatele. Návrhy dohod mezi objednatelem a zhotovitelem a ostatních písemností. Správa a elektronická evidence korespondence.

Claim management

Analýza a posouzení vzneseného claimu (smluvního kompenzačního nároku) zhotovitele (posouzení smluvního základu nároku, jeho rozsahu, dodržení formálního postupu při uplatnění nároku na základě smlouvy o dílo). Návrhy odpovědí správce zakázky (správce stavby) na vznesené nároky zhotovitele (stanoviska, žádosti o doplnění relevantních podkladů). Návrhy rozhodnutí (určení) správce zakázky (správce stavby) ve věci vznesených nároků zhotovitele na základě zpracované časové analýzy / posudku. Řízení korespondence ve věci vadného plnění zhotovitele (reklamace vady, výzva k předložení nápravného opatření, prodloužení záruční doby, čerpání bankovní záruky aj.). Vedení elektronické databáze nároků. Veškerá konzultační činnost a technická asistence týkající se předložených nároků.

Aktivní řízení změn díla (Variací)

Analýza navrhovaných změn díla (Variací), posouzení důvodu a charakteru změn díla ze smluvního a zákonného hlediska (obecné a zvláštní smluvní podmínky založené na smluvních podmínkách FIDIC, zákon o zadávání veřejných zakázek), ověření správného postupu při iniciaci změny, posouzení věcné a formální správnosti předložené dokumentace změny díla vč. základního cenového posouzení. Specifikace dokumentů pro zajištění úplnosti dokumentace změn díla (Variací). Konzultační činnost a technická asistence při přípravě dokumentace změn díla (Variací) tak, aby byly naplněny zákonné a smluvní požadavky včetně interních předpisů objednatele. Spolupráce s objednatelem při projednávání a administraci Variací (zajištění podkladů, účast na kontrolních dnech, organizace jednání atd.), koordinace postupu obou stran za účelem nastavení efektivního řízení a řádné administrace Variací díla dle pod-čl. 13 smluvních podmínek (FIDIC) a zároveň v souladu s interními předpisy Objednatele. Vedení elektronické databáze předložených změn díla (Variací). Veškerá konzultační činnost a technická asistence týkající se předložených změn díla (Variací).

Vybrané reference

I/19 Žďákov, most – rekonstrukce

Jak jsme pomohli?

  • Správa a řízení korespondence
  • Claim management
  • Aktivní řízení variací
I/16 Slaný - Velvary

Jak jsme pomohli?

  • Technická asistence při přípravě zadávací dokumentace ÚŘ
I/3 Mirošovice – Benešov, uspořádání 2+1

Jak jsme pomohli?

  • Správa a řízení korespondence
  • Claim management
  • Aktivní řízení variací

"Měníme stavební prostředí k lepšímu a vytváříme standardy tam, kde nejsou. Dotváříme vaše vize."

Share This