Rozpočty a cenové expertízy

Známe investorskou cenu každého stavebního projektu.

Co umíme nabídnout v rámci rozpočtů a cenových expertíz?

Klientovi poskytneme kontrolu soupisu prací i oceněného rozpočtu pro všechny stupně investiční i předinvestiční přípravy.

Zabýváme se také analýzou zadavatelem předložených podkladů k provádění staveb v oblasti nákladovosti jednotlivých činností vč. kontroly nasazení jednotlivých položek, a to v souladu s platnou legislativou.

Dále Vám nabídneme Expertní stanovení či ověření výše investorské ceny staveb ve všech fázích jejich přípravy. Umíme také porovnat úplnost a správnost nabídek uchazečů vůči soupisu prací v návaznosti na interní předpisy zadavatele, včetně vypracování kontrolního protokolu nebo porovnat nabídkové ceny rozhodujících skupin položek vůči investorské ceně.

Rádi Vám také posoudíme oprávněnost finančních nároků při provádění staveb a v neposlední řadě tvorbou soupisů prací v cenových soustavách OTSKP-SPK a ÚRS.

V neposlední řadě jsme schopní stanovit ceny výkonů inženýrsko-projektových prací pomocí sazebníku UNIKA.

Jednotlivé služby

Kontrola soupisů prací

Seznámení se s projektovou dokumentací stavby, kontrola jednotkových cen položek soupisů prací v návaznosti na expertní ceny zadavatele vydaného cenového třídníku v platné cenové úrovni. Kontrola zařazení stavebních prací dle třídníku platné cenové soustavy, včetně dodržování předepsaných měrných jednotek. Kontrola souladu výměr položek soupisů prací s projektovou dokumentací stavby (PDPS), včetně odstranění nadbytečných položek a doplnění položek chybějících. Kontrola duplicity položek v soupisech prací. Zpracování a projednání výstupních protokolů.

Expertní služby ke stanovení výše investorské ceny staveb ve všech fázích

Expertní stanovení či ověření výše investorské ceny staveb ve všech fázích jejich přípravy (Studie, Záměr projektu, Dokumentace územního rozhodnutí, Dokumentace pro stavební povolení, Zadávací dokumentace stavby).

Kontrola a sehrání nabídkových rozpočtů

Kontrola úplnosti soupisu prací ve vztahu k doplňujícím informacím vydaným v průběhu výběrového řízení na zhotovitele staveb. Porovnání úplnosti a správnosti nabídek uchazečů vůči soupisu prací v návaznosti na interní předpisy zadavatele, včetně vypracování kontrolního protokolu. V rámci kontroly bude provedena kontrola neoceněných položek, kontrola položek s jinou měrnou jednotkou, kontrola položek s jiným popisem, kontrola položek s jiným množstvím, kontrola chybějících položek a kontrola doplněných položek.

Posouzení nabídek s podezřením na mimořádně nízkou nabídkovou cenu (MNNC)

Seznámení se zadávací dokumentací stavby, provedení cenové kontroly, stanovení předpokládané hodnoty zakázky vůči expertním cenám cenové soustavy. Provedení cenového rozboru investorské ceny v podrobnosti kalkulačního rozpadu. Provedení porovnání nabídkových cen rozhodujících skupin položek vůči investorské ceně. Vypracování kontrolních protokolů, včetně účasti na hodnotící komisi pro výběr zhotovitele stavby.

Stanovení ceny výkonů inženýrsko-projektových prací pomocí sazebníku UNIKA

Vybrané reference

D3 0310/I Úsilné – Hodějovice

Jak jsme pomohli?

  • Odborné posouzení soupisů prací před zadávacím řízením na dodavatele stavby
I/16 Slaný - Velvary

Jak jsme pomohli?

  • Kontrola soupisů prací před výběrovým řízením na dodavatele stavby
  • Vyhodnocení úplnosti cenových nabídek
  • Posouzení nabídek s podezřením na mimořádně nízkou nabídkovou cenu
D6 Nové Strašecí – Řevničov

Jak jsme pomohli?

  • Kontrola položkových nabídek uchazečů

"Měníme stavební prostředí k lepšímu a vytváříme standardy tam, kde nejsou. Dotváříme vaše vize."

Share This